Notowania

BEDZIN: strona spółki
25.03.2020, 16:20

BDZ Ogłoszenie o odwołaniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r. i wyznaczeniu nowego terminu tego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 17 marca 2020 r., w którym zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 kwietnia 2020 roku - informuje, że w dniu 25 marca 2020 roku podjął uchwałę nr 6/2020 o odwołaniu terminu w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Decyzja Zarządu Spółki spowodowana jest zdarzeniem nadzwyczajnym związanym z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 i wykonaniem obowiązku Zarządu Spółki umożliwienia uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom. Obecny stan epidemii może ograniczyć lub uniemożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.
Jednocześnie Zarząd Spółki określił nowy termin dla odwołanego zgromadzenia (bez zmian w porządku obrad oraz projektach uchwał) na dzień 25 maja 2020 roku godzina 9.00 w siedzibie Spółki w Poznaniu Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) w zw. z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) – informacje bieżące i okresowe.

Inne komunikaty