Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
25.03.2020, 16:47

ELB Zawiadomienie o zbyciu akcji przez PKO BP Bankowy OFE

ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka] informuje, że w dniu dzisiejszym, Spółka otrzymała zawiadomienie datowane na dzień 23 marca 2020 roku od PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny [PKO BP Bankowy OFE] reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informujące, iż w wyniku rozliczenia w dniu 23 marca 2020 roku transakcji zbycia przez PKO BP Bankowy OFE 196 002 akcji Spółki, udział PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów.
Treść otrzymanego zawiadomienia z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty