Trwa ładowanie...
bDYcQIzp

Notowania

GPW: strona spółki
25.03.2020, 16:58

GPW Wpływ rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej GPW.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) niniejszym informuje o wpływie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej GPW („GK GPW”).
GPW, jako podmiot zapewniający funkcjonowanie infrastruktury rynku kapitałowego w Polsce, jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne i finansowe związane z wybuchem pandemii SARS-CoV-2. Zarząd Giełdy podjął szereg działań, które pozwoliły zminimalizować ww. ryzyko. W związku z postępującym rozwojem choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 identyfikowane jest m.in. ryzyko: • Okresowych braków kadrowych spowodowanych możliwością zarażenia pracowników GPW koronawirusem lub objęcia ich kwarantanną. W celu przeciwdziałaniu tym ryzykom większość pracowników GK GPW została delegowana do pracy zdalnej (w chwili obecnej ponad 95% osób pracuje zdalnie). GPW prowadzi stały monitoring stanu kadrowego w poszczególnych działach i spółkach z Grupy. Zidentyfikowano kluczowych pracowników oraz wskazano osoby ich dublujące. Wprowadzono całkowity zakaz podróży służbowych. W ramach opracowanych procedur, przewidziano działania mitygujące na wypadek potwierdzonego przypadku pojawienia się pośród pracowników osoby zarażonej koronawirusem. Rozwiązania prawne obowiązujące w spółkach Grupy Kapitałowej GPW pozwalają na realizację zadań również w sytuacji objęcia kwarantanną ponad połowy Członków Zarządów oraz Rad Nadzorczych spółek z Grupy. • Przerwania świadczenia usług przez dostawców. Pracownicy GK GPW prowadzą bieżący monitoring zgodności zakresu oraz jakości świadczonych usług przez zewnętrznych dostawców. GK GPW nie zaobserwowała przerw w realizacji usług przez dostawców z obszaru telekomunikacyjnego, energetycznego oraz bankowego. Ciągłość działania GK GPW zapewniona jest m.in. poprzez dywersyfikację dostawców oraz utrzymanie zasobów odtworzeniowych w biurze zapasowym. • Spowolnienia gospodarczego, w konsekwencji negatywny wpływ na wycenę spółek notowanych na GPW co może spowodować zmniejszenie aktywności inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz wycofywanie spółek z obrotu giełdowego. Malejąca liczba inwestorów oraz spółek notowanych na GPW może przełożyć się na zmniejszenie płynności instrumentów notowanych na GPW oraz ograniczenie przychodów Spółki. • Zmniejszonej aktywności domów maklerskich - członków Giełdy, w tym animatorów rynku w wyniku ewentualnego wzrostu zachorowań pracowników tych instytucji na COVID-19 lub objęcia ich kwarantanną, która może skutkować zmniejszeniem płynności instrumentów finansowych notowanych na GPW. Procedury GK GPW uwzględniają scenariusze zagrożeń wywołanych epidemią oraz rozwiązania operacyjne i formalnoprawne, pozwalające zapewnić ciągłość działania GPW. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania sytuacją, uruchomiony został Zespół Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za bieżącą analizę zidentyfikowanych zagrożeń. Zespół w konsultacji ze spółkami z GK GPW opracował plan działań na wypadek eskalacji zagrożeń. Jako organizator obrotu, w ramach planu ciągłości działania, GK GPW posiada szereg narzędzi, procedur i mechanizmów, których celem jest zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa obrotu w okresie dużej zmienności rynku. W ocenie Zarządu Giełdy, pandemia wirusa SARS-CoV-2 na obecnym etapie nie zagraża kontynuacji działalności przez Spółkę. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

Inne komunikaty

bDYcQIzX