Notowania

CHEMOS: strona spółki
26.03.2020, 10:11

CHS Zmiana terminu publikacji zaległych raportów okresowych Emitenta

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 32/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku, nr 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku oraz nr 3/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, dotyczących zmiany terminu publikacji zaległych raportów okresowych tj. skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, Zarząd CHEMOSERVIS-DWORY S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w związku z utrudnieniami w działalności operacyjnej związanymi ze trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, Emitent opublikuje przedmiotowe raporty 29 maja 2020 roku.
Ponadto pozostałe zaległe raporty okresowej tj.: • jednostkowy i skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2018 roku, • skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2018 roku, • skonsolidowany raport za pierwszy kwartał 2019 roku, • jednostkowy i skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2019 roku, • skonsolidowany raport za trzeci kwartał 2019 roku, zostaną opublikowane w terminie, o którym Spółka poinformuje w trybie stosownych raportów bieżących. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty