Notowania

KREDYTIN: strona spółki
26.03.2020, 14:57

KRI Informacja o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D1, E1 oraz F1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A.

Zarząd Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz art. 51 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.) ("Ustawa o Obligacjach") oraz zgodnie z postanowieniami warunków emisji obligacji serii D1, E1 oraz F1 niniejszym z własnej inicjatywy zwołuje zgromadzenie obligatariuszy dla obligacji a) serii D1 wyemitowanej 26 października 2017 r. o łącznej wartości nominalnej 65.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00212 („Obligacje D1”), b) serii E1 wyemitowanej 16 sierpnia 2018 r. o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00246 („Obligacje E1”) oraz c) serii F1 wyemitowanej 26 kwietnia 2019 r. o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN oznaczonych kodem ISIN PLKRINK00253 („Obligacje F1”) (dalej łącznie jako „Obligacje”).
Zgromadzenie obligatariuszy Obligacji D1 odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r., godzinie 10.00 w hotelu Four Points by Sheraton zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Suwak 7B. Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji E1 odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r., o godzinie 10.30 w hotelu Four Points by Sheraton zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Suwak 7B. Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji F1 odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r., o godzinie 11.00 w hotelu Four Points by Sheraton zlokalizowanym w Warszawie, przy ul. Suwak 7B. Zwołanie Zgromadzeń Obligatariuszy związane jest z proponowanymi przez Spółkę poniższymi zmianami do warunków emisji poszczególnych serii obligacji tj.: 1. zmiana definicji Zadłużenia Finansowego w odniesieniu do Obligacji D1, 2. zmiana definicji Zadłużenia Finansowego w odniesieniu do Obligacji E1, 3. zmiana definicji Zadłużenia Finansowego w odniesieniu do Obligacji F1, wprowadzenie nowej definicji Funduszu inwestycyjnego 1, zmianę definicji Istotny Podmiot z Grupy oraz zmiany w punkcie 14 warunków emisji (Przypadki Naruszenia) oraz wprowadzenie odroczenia płatności odsetek za 2 okres odsetkowy. Ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji zawierające opis procedur dotyczących uczestnictwa, wykonywania głosu, porządek obrad i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty