Trwa ładowanie...
bDZKzVnV

Notowania

SPARKVC: strona spółki
2.04.2020, 18:47

SPK Sprzedaż spółek zależnych Spark VC LLC oraz Milestone Ophthalmic Sp. z o.o

Zarząd Spark VC S.A. dalej: ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, informuje iż w dniu 1 kwietnia 2020 r., dokonał sprzedaży udziałów spółki zależnej Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dalej: ("Milestone Ophthalmic Sp. z o.o.", "Spółka Zależna") w ilości 100 sztuk (słownie: sto) o łącznej wartości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), co stanowiło 50,25% kapitału zakładowego Spółki Zależnej oraz uprawniało do wykonywania 50,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników.
Zarząd Spark VC S.A. informuje ponadto, iż w dniu 1 kwietnia 2020 r., dokonał sprzedaży udziałów spółki zależnej Spark VC LLC z siedzibą w 4378 Park Blvd, Pinellas Park, FL 33781, Stany Zjednoczone Ameryki, dalej: ("Spark VC LLC", "Spółka Zależna") o łącznej wartości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), co stanowiło 100% kapitału zakładowego Spółki Zależnej oraz uprawniało do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Sprzedaż udziałów Spółek Spark VC LLC oraz Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. przez Emitenta spowodowała utratę kontroli nad tymi spółkami. Po transakcji sprzedaży Emitent nie jest powiązany organizacyjnie i kapitałowo ze spółkami Spark VC LLC oraz Milestone Ophthalmic Sp. z o.o. Jak informował wcześniej Emitent w raportach okresowych, utworzone zostały odpisy aktualizujące Spółek Zależnych z tytułu utraty wartości ich udziałów. Decyzja Zarządu Spółki o dokonaniu odpisów podyktowana była dużym prawdopodobieństwem nieuzyskania przez Spółki Zależne lepszych wyników finansowych w przyszłości. Mając na uwadze fakt, że Spółki Zależne nie prowadziły działalności operacyjnej, oraz wobec braku środków finansowych umożliwiających prowadzenie zakładanej pierwotnie działalności na znaczną skalę oraz braku możliwości finansowych Emitenta pozwalających na dokapitalizowanie Spółek Zależnych na poziomie satysfakcjonującym Emitenta, Zarząd Spark VC S.A. postanowił zbyć wszystkie posiadane udziały w Spółkach Zależnych na rzecz osoby trzeciej.

Inne komunikaty

bDZKzVoD