Trwa ładowanie...

Notowania

VOXEL: strona spółki
7.04.2020, 17:18

VOX Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”), działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od akcjonariusza Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych, złożony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wniosek o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta punktu dotyczącego zmian w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty