Trwa ładowanie...

Notowania

ARG Informacja w zakresie emisji akcji serii E i zawartej umowy lock-up

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", „Emitent”), w odpowiedzi na zainteresowanie Spółką ze strony inwestorów zewnętrznych w związku z emisją akcji serii E, o której Emitent informował w raportach bieżących EBI nr 12/2019 z dnia 28.11.2019 r. oraz ESPI nr 28/2019 z dnia 19.12.2019 r., a także biorąc pod uwagę chęć kontynuacji dalszego, dynamicznego rozwoju prowadzonej działalności Spółki, informuje o planowanym zaangażowaniu kapitałowym nowych inwestorów zewnętrznych w skład akcjonariatu Emitenta.
Emitent informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. zawarto porozumienie pomiędzy Autoryzowanym Doradcą a akcjonariuszem Spółki, Gaming Factory S.A., zgodnie z którym otrzymała ona zgodę na zbycie łącznie 250 tys. szt. akcji Emitenta na rzecz inwestorów zewnętrznych, po cenie sprzedaży nie niższej niż 1,80 zł za jedną zbywaną akcję celem objęcia akcji nowej emisji lub finansowania wspólnych projektów deweloperskich gier. W związku z otrzymaniem powyższej zgody, w dniu 7 kwietnia 2020 r. Gaming Factory S.A. dokonała sprzedaży na rzecz inwestora zewnętrznego części posiadanych przez siebie akcji tj. 80 tys. szt. akcji Emitenta, po cenie równej cenie emisyjnej nowoemitowanych akcji serii E, tj. po cenie sprzedaży 1,80 zł za jedną zbywaną akcję. Powyższa zasada wejścia inwestorów zewnętrznych w skład akcjonariatu Emitenta podyktowana jest m.in. polityką inwestycyjną tych podmiotów, polegającą na ograniczeniu w obejmowaniu akcji nienotowanych w ramach ASO NewConnect lub rynku regulowanego GPW. W związku z powyższym ww. akcjonariusz sprzedał część posiadanych akcji istniejących celem m.in. objęcia akcji nowej emisji serii E, która obecnie jest przeprowadzana przez Spółkę. Zarząd Spółki informuje, że w chwili obecnej na 2020 rok przewidzianych jest 13 premier na PC oraz Nintendo Switch z czego 4 premiery już się odbyły w I kwartale 2020 roku. Pozyskane finansowanie pozwoli na dynamiczny rozwój Emitenta oraz zwiększenie skali działalności poprzez produkcję i marketing obecnych oraz przyszłych projektów. Realizacja procesu pozyskania inwestorów zewnętrznych, w powyższym kształcie, daje możliwość dokapitalizowania Emitenta bez zbędnych, długich procedur formalnych – co z uwagi na wzrost skali prowadzonej działalności oraz realizowane, jak i planowane projekty deweloperskie gier ma istotne znaczenie. Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty