Trwa ładowanie...
bDAXqFFN

Notowania

BGD Zawarcie aneksu do umowy kredytu obrotowego

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 09.04.2020 r. zawarł z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank") aneks nr 1 do umowy kredytu obrotowego nr K00594/19 z dnia 5.07.2019 r. opiewającego na kwotę 2.000.000 złotych, który został przeznaczony na finansowanie częściowego wykupu wartości nominalnej obligacji kuponowych wyemitowanych przez Emitenta. Przedmiotowy aneks istotnie zmienia zabezpieczenie spłaty kredytu w ten sposób, że obniża sumę hipoteki umownej łącznej ustanowionej na należących do Emitenta i na będących w jego użytkowaniu wieczystym nieruchomościach, położonych w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 99, z dotychczasowej kwoty 21.420.000 PLN do kwoty 12.495.000 PLN. Pozostałe postanowienia umowy o kredyt obrotowy nr K00594/19 pozostały bez zmian.
O terminie spłaty kredytu obrotowego nr K00594/19 i jego zabezpieczeniach Emitent informował Inwestorów raportem bieżącym ESPI nr 143/2019. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Inne komunikaty

bDAXqFGv