Trwa ładowanie...

Notowania

PANOVA: strona spółki
23.04.2020, 15:37

NVA Zawarcie umowy sprzedaży zabudowanej nieruchomości

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 23.04.2020 r. została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako „Sprzedającym” a KAUFLAND Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jako „Kupującym”.
Zawarcie przedmiotowej umowy jest następstwem wykonania przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 27.06.2019 r., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2019 z dnia 28.06.2019 r. Przedmiotem w/w umowy jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zabudowanej samoobsługowym obiektem handlowym oraz urządzeniami zewnętrznymi („Przedmiot Sprzedaży”). Strony umowy ustaliły, że cena sprzedaży Przedmiotu Sprzedaży wynosi łącznie 38.018.137,99 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemnaście tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy). Sprzedający udzielił Kupującemu rękojmi i gwarancji jakości dotyczącej budynku na warunkach określonych w umowie. Budowa obiektu realizowana była w okresie od lipca 2019 r. do lutego 2020 r. Zgodnie z polityką rachunkowości stosowaną przez Emitenta, przychody z tytułu sprzedaży obiektu rozpoznawane były w całym okresie budowy proporcjonalnie do etapu zaawansowania projektu. Środki uzyskane w wyniku zawarcia niniejszej umowy sprzedaży będą wykorzystane m.in. do spłaty zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego w Santander Bank Polska SA na podstawie umowy kredytowej, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2019 z dnia 23.10.2019 r. Saldo zobowiązań z tytułu ww umowy kredytowej na dzień zawarcia transakcji wynosiło 24.641.893,93 zł. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty