Trwa ładowanie...

Notowania

BUDIMEX: strona spółki
7.05.2020, 15:38

BDX „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)” - oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 07.05.2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP)”.
Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone. Wartość oferty: 380 223 437,00 zł netto Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat Okres rękojmi: 60 miesięcy Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy. Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych. Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.

Inne komunikaty