Trwa ładowanie...

Notowania

ORBIS: strona spółki
22.05.2020, 17:06

ORB Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok 2019

Zarząd "Orbis" S.A. informuje o podjęciu w dniu 22 maja 2020 r. decyzji w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu "Orbis" S.A. do akceptacji propozycji pozostawienia całego zysku netto za rok 2019 w kwocie
778 676 161,47 zł w "Orbis" S.A., jako zysku zatrzymanego Spółki z przeznaczeniem na cele statutowe. Uzasadnienie rekomendacji przeznaczenia zysku netto za 2019 rok Przede wszystkim Zarząd „Orbis” S.A. zwraca uwagę, iż wybuch w 2020 roku epidemii koronawirusa oraz związany z nią kryzys gospodarczy i wyjątkowe środki podejmowane przez rząd polski i rządy innych krajów, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii, spowodował powstanie w „Orbis” S.A. i spółkach zależnych istotnych strat finansowych. Ponadto w dniu 26 czerwca 2020 roku, „Orbis” S.A. będzie zobowiązana dokonać spłaty pierwszej transzy obligacji wyemitowanych w 2015 roku, co wymagało będzie przeznaczenia na ten cel kwoty 300 000 000 zł (trzystu milionów złotych). Dodatkowo, Zarząd wskazuje, iż w 2019 roku Spółka przeprowadziła restrukturyzację swojej działalności, polegającą na wydzieleniu i sprzedaży całej hotelowej działalności serwisowej (tzw. light asset business) na rzecz spółek zależnych od Accor S.A. W wyniku powyższego „Orbis” S.A. skoncentrowała swoją strategię i działalność na hotelach stanowiących własność lub dzierżawionych przez spółkę. Dalszy rozwój tej działalności wymagał będzie prowadzenia kapitałochłonnych inwestycji obejmujących nabywanie i modernizacje istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów hotelowych. Z uwagi na powyższe okoliczności, mając na celu pozostawienie w „Orbis” S.A. środków niezbędnych do spłaty pierwszej transzy obligacji, zabezpieczenie sytuacji finansowej „Orbis” S.A. w okresie epidemii koronawirusa i stopniowe wychodzenie z kryzysu, jak również mając na względzie potencjalne prowadzenie inwestycji rozwojowych w późniejszym okresie, Zarząd „Orbis” S.A. rekomenduje zatrzymanie w Spółce całego zysku wypracowanego w 2019 roku w kwocie 778 676 161,47 zł (siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu milionów sześciuset siedemdziesięciu sześciu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden złotych czterdziestu siedmiu groszy), z przeznaczeniem go na cele statutowe. _______________________________________________________________________________________ "Orbis" S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69.

Inne komunikaty