Trwa ładowanie...

Notowania

PEKAO: strona spółki
22.05.2020, 18:48

PEO Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 22 maja 2020 r.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku w dniu 22 maja 2020 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 161.323.808 akcji, uprawniających do 161.323.808 głosów, co stanowi 61,46 % kapitału zakładowego Banku oraz ogólnej liczby głosów w Banku.
Co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadali: 1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., któremu przysługiwało 52.494.007 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 32,54% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 20,00% ogólnej liczby głosów w Banku; 2. Polski Fundusz Rozwoju S.A., któremu przysługiwało 33.596.166 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 20,83% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 12,80% ogólnej liczby głosów w Banku; 3. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, któremu przysługiwało 13.607.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,43% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,18% ogólnej liczby głosów w Banku; 4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, któremu przysługiwało 13.281.544 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 8,23% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 5,06% ogólnej liczby głosów w Banku. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019, poz. 623, z późn. zm.).

Inne komunikaty