Trwa ładowanie...

Notowania

ZUE: strona spółki
26.05.2020, 17:17

ZUE Informacja nt. współpracy z mBank S.A.

W nawiązaniu do informacji nt. dotychczasowej współpracy z mBank S.A. zamieszczonych m.in. w raporcie okresowym ZUE S.A. za I kwartał 2020 roku (str. 40), Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 26 maja 2020 r. do Spółki wpłynęły obustronnie podpisane 2 aneksy do umów z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), na podstawie których Bank udostępnia Spółce produkty bankowe w tym w zakresie udostępnienia linii gwarancyjnych oraz kredytów dotyczących finansowania bieżącej działalności.
Na mocy jednego z powyższych dokumentów ustalono wysokość przyznanego na podstawie umowy ramowej limitu linii gwarancyjnej na kwotę 100 mln zł i okres jej wykorzystania do dnia 31 maja 2021 roku jak również ustalono ustanowienie dla tej umowy dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu finansowego na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku oraz zastawu rejestrowego na środkach trwałych. Ustalono również ścieżkę postępowania w celu zwolnienia dotychczasowego zabezpieczenia Umowy w postaci hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki. Na mocy drugiego z powyższych dokumentów ustalono wysokość przyznanego na podstawie umowy współpracy limitu linii gwarancyjnej (Limit) na kwotę 25 mln zł i okres jej wykorzystania do dnia 31 maja 2021 roku jak również ustalono ustanowienie dla tej umowy dodatkowego zabezpieczenia w postaci zastawu finansowego na środkach pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki prowadzonych w Banku oraz zastawu rejestrowego na środkach trwałych. Ustalono również ścieżkę postępowania w celu zwolnienia dotychczasowego zabezpieczenia Umowy w postaci hipoteki na nieruchomości należącej do Spółki. Ponadto, w ramach Limitu na ustalono następujące sublimity produktowe: a) sublimit na gwarancje do kwoty 25 mln zł, b) sublimit na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 25 mln zł. W pozostałym zakresie przedmiotowe umowy w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług Banku nie uległy istotnym zmianom.

Inne komunikaty