Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
26.05.2020, 17:21

GPW Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2020 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem. 8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Giełdy z wyników oceny: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 r., b. wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2019 rok, zawierającego: a. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2019 roku; b. ocenę sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem: oceny sytuacji finansowej Spółki, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, oceny prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, oceny funkcjonowania w Spółce polityki wynagradzania; c. ocenę sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Spółki. 10. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r. 11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 12. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r. 14. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. 15. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r. 16. Powołanie członków Rady Giełdy na nową kadencję. 17. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 18. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 19. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 20. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty