Trwa ładowanie...

Notowania

PLAYWAY: strona spółki
15.06.2020, 22:02

PLW Wypłata dywidendy

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 10 postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
a) w podziale zysku uczestniczą wszystkie akcje Spółki, tj. 6 600 000 akcji zwykłych na okaziciela; b) na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 9,46 zł; c) łączna kwota dywidendy wynosi 62 436 000,00 zł co daje łączną kwotę 9,46 zł na jedną akcję i obejmuje całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2019 roku, tj. kwotę 60 842 953,74 zł przeznaczonego na wypłatę dywidendy oraz kwotę 1 593 046,26 zł, na którą składa się kwota zysku zatrzymanego z lat poprzednich w wysokości 1 586 990,49 zł oraz kwota części kapitału zapasowego Spółki w wysokości 6 055,77 zł, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy; d) dzień dywidendy ustala się na dzień 22 czerwca 2020 roku; e) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 czerwca 2020 roku. Podstawa prawna szczegółowa: §19 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty