Trwa ładowanie...

Notowania

GPW: strona spółki
23.06.2020, 15:27

GPW Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 22 czerwca 2020 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GPW w dniu 22 czerwca 2020 roku („ZWZ GPW”) dysponowali 41.857.599 głosami.
Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ GPW był Skarb Państwa posiadający 29.376.940 głosów, co stanowiło 70,18% liczby głosów na tym ZWZ GPW oraz 51,77% ogólnej liczby głosów. Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynosi 41.972.000, a liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 56.744.470. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Inne komunikaty