Trwa ładowanie...

Notowania

ARCHICOM: strona spółki
25.06.2020, 15:57

ARH Powołanie członka Rady Nadzorczej Archicom S.A.

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 22 czerwca 2020 i raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2020 uchwałą nr 30/06/2020 powołało Pana Rafała Jarodzkiego do składu Rady Nadzorczej, na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys Pana Rafała Jarodzkiego został przedstawiony w załączniku do raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku. Zarząd Spółki oświadcza, że Pan Rafał Jarodzki nie prowadzi działalności zawodowej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Archicom S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty