Trwa ładowanie...

Notowania

TBULL: strona spółki
29.06.2020, 20:15

TBL Powołanie trzech członków Rady Nadzorczej II kadencji

Zarząd T-Bull S.A. („Spółka”, Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2020 r. Damian Fijałkowski, Radosław Łapczyński i Grzegorz Zwoliński (akcjonariusze Spółki) wykonali swoje prawa, o których mowa w § 16 ust. 2-4 statutu Emitent, tj. złożyli w Spółce pisemne oświadczenia, na mocy których do Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem od dnia następującego po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 (dzień rozpoczęcia II kadencji Rady Nadzorczej), powołani zostali:
- Radosław Łapczyński powołany przez Radosława Łapczyńskiego, - Bartosz Greczner powołany przez Grzegorza Zwolińskiego, - Paweł Niklewicz powołany przez Damiana Fijałkowskiego. W załączeniu Emitent przekazuje informacje o tych osobach. W związku z powyższym, mając na uwadze, że Rada Nadzorcza Spółki powinna składać się z co najmniej 5 osób, Zarząd Spółki, zwołując Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zaproponuje porządek obrad zawierający podjęcie uchwał w sprawie powołania na II kadencję dwóch członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Inne komunikaty