Trwa ładowanie...

Notowania

BNPPPL: strona spółki
30.06.2020, 17:50

BNP Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2020 r.

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („ZWZ”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2020 r.
Akcjonariusze: 1. BNP Paribas SA – 93.501.327 głosów, co stanowi 63,43% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 65,54% liczby głosów na ZWZ; 2. BNP Paribas Fortis SA/NV – 35.490.226 głosów, co stanowi 24,07% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 24,88% liczby głosów na ZWZ. Podstawa prawna Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.)

Inne komunikaty