Trwa ładowanie...

Notowania

COLUMBUS: strona spółki
23.07.2020, 10:39

CLC Zawarcie umowy o zachowaniu poufności

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2020 r. doszło do obustronnego podpisania umowy o zachowaniu poufności zawartej pomiędzy Emitentem, a podmiotem z branży nowoczesnych technologii, pokrewnych działalności Emitenta ("Partner"), która rozpoczęła proces negocjacyjny pomiędzy stronami.
Strony zamierzają udostępniać sobie wzajemnie informacje poufne, celem znalezienia synergii biznesowej oraz w związku z potencjalną inwestycją Spółki w Partnera. Umowa obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron, bez podania przyczyny, z 10 dniowym okresem wypowiedzenia. Zapisy umowy nie odbiegają od standardowych uregulowań tego typu umów, w tym określają zakres informacji poufnej, zasady ich przechowywania i wykorzystywania. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta.

Inne komunikaty