Trwa ładowanie...

Notowania

OTLOG: strona spółki
31.07.2020, 20:42

OTS Sprostowanie omyłki pisarskiej zawartej w raportach okresowych Spółki

Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w opublikowanym skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku, raportach za III kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2019 w zakresie informacji dotyczącej rzeczowych aktywów trwałych pojawił się błędny zapis dot. potencjalnej kary, jaka może zostać nałożona na Spółkę przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w przypadku braku zakończenia inwestycji w przewidzianym terminie.
W przedmiotowych raportach okresowych wskazano, iż w przypadku braku zakończenia inwestycji w przewidzianym terminie umowa może zostać wypowiedziana przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz może zostać nałożona kara umowna w maksymalnej wysokości 8,4 mln EUR. Zarząd podaje, że brak zakończenia inwestycji w przewidzianym terminie naraża Emitenta na ryzyko potencjalnej kary, ale w wysokości nie wykraczającej poza próg istotności, określony jako 5% wartości kapitałów Spółki. Powyższa omyłka pisarska nie jest istotna dla opublikowanych raportów, a zaprezentowane w tych raportach dane finansowe są prawidłowe i nie podlegają korekcie.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-07-31
OTS Sprostowanie omyłki pisarskiej zawartej w raportach okresowych Spółki
5,40
0,00
2020-07-31
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy
5,40
0,00
2020-07-30
OTS Powołanie Członków Zarządu OT LOGISTICS S.A. na nową kadencję
5,00
0,00
2020-07-30
OTS Średnioterminowa Strategia Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS na lata 2020-2023
5,00
0,00
2020-07-28
OTS Realizacja planu naprawczego – planowana częściowa spłata kredytów w związku z przyznaniem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości spółki zależnej Emitenta
5,35
-1,87
2020-07-28
OTS Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2020 roku
5,35
-1,87
2020-07-23
OTS Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
4,98
+0,40
2020-07-22
OTS Spełnienie się warunku zawieszającego związanego z umowami zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics
4,98
0,00
2020-07-15
OTS Zawarcie umów zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics
4,54
+5,73
2020-07-10
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 31.07.2020 r.
4,54
0,00