Trwa ładowanie...
bCXFFZyt

Notowania

KETY: strona spółki
6.08.2020, 17:11

KTY Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień"

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 sierpnia 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień" reprezentowany przez PTE PZU SA w Warszawie zgłoszenie w trybie art 401 §4 KSH projektów uchwał do punktów 16-18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Kęty S.A. zwołanego na dzień 20 sierpnia 2020 r. w sprawach:
- Wyrażenie zgody na przeprowadzenie programu opcji menedżerskich w Spółce w latach 2020 - 2028. - Emisja obligacji serii N, O i P z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii I Spółki oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz obligacji, w celu umożliwienia objęcia akcji serii I Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. - Zmiana Statutu Spółki dotycząca uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, dokonanego na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 17. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-09-11
KTY Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą - korekta
475,00
+0,21
2020-09-10
KTY Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą
479,00
+0,42
2020-09-08
KTY Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H
494,00
-2,02
2020-09-08
KTY Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
494,00
0,00
2020-08-31
KTY Warunkowa rejestracja akcji serii H w KDPW
485,00
0,00
2020-08-24
KTY Aktualizacja prognozy wyników finansowych i operacyjnych na 2020 r.
480,50
+0,31
2020-08-20
KTY Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty S.A.
479,50
0,00
2020-08-20
KTY Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.
479,50
0,00
2020-08-20
KTY Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
479,50
0,00
2020-08-20
KTY Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. oraz treść projektów uchwał, poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte
479,50
0,00
bCXFFZzb