Trwa ładowanie...

Notowania

FERRUM: strona spółki
13.08.2020, 15:46

FER Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 13 sierpnia 2020 r. (ZWZ). Jednocześnie Spółka informuje, iż nie miało miejsca odstąpienie przez ZWZ od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad oraz brak było projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte, a ponadto do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2019 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów odpowiednio, 8, 9 i 11 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29 kwietnia 2020 r., natomiast Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających FERRUM S.A. będąca przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 20 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 17 lipca 2020 r. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

Załączniki

Inne komunikaty