Trwa ładowanie...
bDYcEdxN

Notowania

DROZAPOL: strona spółki
13.08.2020, 17:53

DPL Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Drozapol-Profil Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 13 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w ramach Programu skupu akcji własnych na następujących warunkach: a.Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte; b.Łączna ilość nabytych akcji nie może przekroczyć 1 550 387 (słownie: milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) sztuk dających łącznie nie więcej niż 25,34 % w kapitale zakładowym Spółki; c.Nabywanie akcji własnych Spółki może być realizowane za cenę nie niższą niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie wyższą niż 1,29 zł (jeden złoty dwadzieścia dziewięć groszy) za jedną akcję; d.Całkowita, łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, tj. obejmująca cenę akcji i koszt ich nabycia, nie może przekroczyć 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych); e.Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, ogłoszenia wezwania; f.Nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić za pośrednictwem domu maklerskiego po zawarciu stosownej umowy, do czego upoważnia się Zarząd; g.Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 25.11.2020 r.. Jednocześnie upoważnia się Zarząd Spółki do przedłużenie tego terminu za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, jednak na okres nie dłuższy niż do dnia 31.08.2021 r. h.Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych, w szczególności ustalenia ostatecznej liczby, sposobu nabywania, cen nabywania, terminów nabywania akcji, zawarcia umowy z domem maklerskim. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o przeznaczeniu kapitału zapasowego w wysokości 2 mln zł (słownie: dwa miliony złotych) na nabycie akcji własnych Spółki i pokrycie kosztów tego nabycia.

Inne komunikaty

bDYcEdyv