Trwa ładowanie...

Notowania

REGNON: strona spółki
13.08.2020, 20:49

REG Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie o następującej treści:
Stronger sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie [dalej: Zawiadamiająca] na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. [t.j. Dz. U. 2019, poz. 623, z późn. zm.] [dalej: ustawa o ofercie] zawiadamia że: 1. w dniu 10 lipca 2020 r. zmniejszyła udział w ogólnej liczbie głosów w Regnon S.A. w likwidacji [Spółka] poniżej 5% w wyniku przeniesienia posiadania akcji na mocy umowy cywilnoprawnej, na podstawie której Zawiadamiająca zbyła 429.389 akcji Spółki. 2. przed zbyciem akcji Zawiadamiająca posiadała 476.843 akcji Spółki [w tym 147.842 akcji imiennych i 329.001 akcji na okaziciela], z których przysługiwało 476.843 głosów [w tym 147.842 z akcji imiennych i 329.001 z akcji na okaziciela], co stanowiło 9,99% udziału w kapitale [w tym 3,10% z akcji imiennych i 6,89% z akcji na okaziciela] oraz 9,99% udziału w głosach na WZA Spółki [w tym 3,10% z akcji imiennych i 6,89% z akcji na okaziciela]. 3. po zbyciu akcji Zawiadamiająca posiada 47.454 akcje na okaziciela Spółki z których przysługuje 47.454 głosów, co stanowi 0,99% udziału w kapitale oraz 0,99% udziału w głosach na WZA Spółki. 4. nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki. 5. nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

Inne komunikaty