Trwa ładowanie...
bDBmAcPp

Notowania

ARTERIA: strona spółki
31.08.2020, 18:31

ARR Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Zarząd Arteria S.A. podaje do wiadomości w załączeniu treść wszystkich uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arteria S.A. wraz z informacją dotyczącą liczby akcji z których oddano ważne głosy oraz o procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.
Ponadto Zarząd Arteria S.A. informuje, iż w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Pan Konrad Cich, reprezentujący akcjonariusza Generali Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. złożył sprzeciw do uchwały nr 17 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki uzasadniając, iż uchwała w przyjętym brzmieniu nie gwarantuje transparentności oraz równego traktowania wszystkich akcjonariuszy. Pełna treść wniosku akcjonariusza w sprawie modyfikacji brzmienia § 2 pkt 5.) uchwały nr 17 została przytoczona w załączniku w pkt.16 porządku obrad.

Załączniki

Inne komunikaty

bDBmAcPX