Trwa ładowanie...
bCYacDFN

Notowania

11BIT: strona spółki
14.09.2020, 18:14

11B Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW 3.415 akcji serii G

Zarząd 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku oraz komunikatu bieżącego nr 22/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku informuje, że zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 14 września 2020 roku z Domu Maklerskiego BOŚ S.A., w dniu 10 września 2020 roku zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 3.415 (słownie: trzy tysiące czterysta piętnaście) sztuk akcji serii G 11 bit studios S.A., objętych w ramach publicznej oferty na łączną kwotę 353.042,70 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści dwa złote 70/100). Wymienione akcje z dniem 14 września 2020 roku zostały wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym GPW.
Jednocześnie Spółka informuje, że od dnia 14 września 2020 roku kapitał zakładowy Spółki wynosi 235.889,5 PLN (dwieście trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych, 50/100) i dzieli się na 2.358.895 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł (10 groszy) każda.

Inne komunikaty

bCYacDGv