Trwa ładowanie...
bDJfawrV

Notowania

PEKABEX: strona spółki
15.09.2020, 13:16

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”) zawarła z Logicor (President Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umowy: projekt i wykonanie budynku magazynowego dla potrzeb przechowywania i dystrybucji towarów, systemu dróg i placów, jak również zapewnienie infrastruktury technicznej Wartość umowy: 6% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia robót: 15.09.2020 r. Termin zakończenia robót: 31.03.2021 r. Okres gwarancji: 5 lat Okres rękojmi: 5 lat Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości umowy netto Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości umowy netto Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 10% wartości umowy Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: nie dotyczy Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDJfawsD