Trwa ładowanie...
bDXHQoHp

Notowania

GTC: strona spółki
18.09.2020, 12:26

GTC Powołanie Prezesa Zarządu Globe Trade Centre S.A.

Zarząd Globe Trade Centre S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 września 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Yovava Carmi na Prezesa Zarządu Spółki. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. Pan Carmi pełnił funkcje członka Zarządu Spółki ( patrz raport bieżący nr 7/2020).
Pan Yovav Carmi ukończył studia na Uniwersytecie w Tel Awiwie, gdzie uzyskał tytuł licencjata prawa oraz licencjata rachunkowości. Ma także dyplom MBA z Uniwersytetu w Tel Awiwie (1998 r.). Ponadto Yovav Carmi posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Izraelu. Yovav Carmi rozpoczął karierę zawodową w 1994 r. jako audytor w Ernst & Young, gdzie pracował do 1996 r. W 1997 r. pracował w Israel Securities Authority (izraelski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym) jako śledczy. W latach 1998-2001 był kontrolerem finansowym w grupie kapitałowej Kardan N.V. Od 2001 r. Yovav Carmi był dyrektorem finansowym i członkiem zarządu licznych zagranicznych spółek zależnych Spółki. Yovav Carmi był członkiem zarządu Spółki w latach 2011-2015 r. Począwszy od 2015 r. Pan Carmi pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego GTC (Chief Operating Officer). Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Yovav Carmi nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej. Podstawa prawna: Art. 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty

bDXHQoHX