Trwa ładowanie...
bDmNqebp

Notowania

PRF Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. dotyczącej portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Emitent informuje, że zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. umowę dotyczącą portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych. Umowa określa zasady udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w ramach portfelowej linii gwarancyjnej, nieodwołalnych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancji spłaty limitów faktoringowych udzielanych przez PragmaGO jako Faktora w ramach umów faktoringu niepełnego (z regresem) oraz faktoringu odwrotnego przedsiębiorcom należącym do kategorii MŚP oraz dużym przedsiębiorcom z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej mogą być objęte limity faktoringowe przyznane nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2020 r. i wpisane do rejestru umów objętych gwarancją do dnia 31 grudnia 2020 r., do kwoty łącznej limitu gwarancji 35 000 000 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów).
W ramach umów objętych gwarancją, jeśli odbiorca (płatnik) danej faktury nie dokona zapłaty to wówczas PragmaGO będzie mogła skorzystać z w/w gwarancji, co pozwoli klientowi uniknąć konieczności natychmiastowej zapłaty roszczenia regresowego. Gwarancje udzielane przez BGK stanowią pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19”. Gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej mogą być objęte limity faktoringowe przyznane nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2020 r. i wpisane do specjalnego rejestru umów objętych gwarancją, do dnia 31 grudnia 2020 r., do kwoty łącznej limitu gwarancji 35 000 000 zł (słownie złotych: trzydzieści pięć milionów). Limit ten może być obniżony w przypadku niższego niż wskazano w umowie poziomu wykorzystania. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia. W ocenie Emitenta zawarta umowa będzie pozytywnie wpływać na poziom ryzyka portfela faktoringowego PragmaGO oraz na jej wyniki sprzedażowe.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-23
PRF Rejestracja obligacji serii R w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
22,00
-4,55
2020-11-18
PRF Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
20,00
-2,00
2020-11-16
PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
20,20
+0,99
2020-11-10
PRF Zakończenie subskrypcji i przydział obligacji serii R.
18,40
+1,63
2020-11-04
PRF Dane o obrotach i ilości Klientów w październiku 2020 r.
17,90
-2,79
2020-10-22
PRF Uchwała o emisji obligacji serii R
27,00
-21,48
2020-10-14
PRF Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
27,60
+5,07
2020-10-07
PRF Dane o obrotach i ilości Klientów we wrześniu 2020 r.
27,20
0,00
2020-09-30
PRF Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. dotyczącej portfelowej linii gwarancyjnej faktoringu w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych
25,00
0,00
2020-09-21
PRF Drugi Publiczny Program Obligacji
25,40
-2,36
bDmNqebX