Trwa ładowanie...
bDKgfDGZ

Notowania

REGNON: strona spółki
30.09.2020, 12:20

REG Informacja o braku możliwości publikacji raportu okresowego w wyznaczonym terminie.

Regnon S.A. w likwidacji [Emitent, Spółka] informuje o braku możliwości publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. w dniu 30 września 2020 r. - wskazanym w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., a także przed upływem trzymiesięcznego terminu od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, o którym mowa w § 79 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Brak możliwości publikacji raportu okresowego jest spowodowany niepowołaniem Likwidatora Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 26 lipca 2020 r., co skutkuje brakiem organu odpowiedzialnego za sporządzenie i podpisanie raportu półrocznego. O powołaniu organu uprawnionego do reprezentacji Spółki i wyznaczeniu nowej daty publikacji Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty

bDKgfDHH