Trwa ładowanie...
bEhgQFKd

Notowania

BLIRT: strona spółki
8.10.2020, 12:35

BLR Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji BLIRT S.A.

Na podstawie artykułu 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) Zarząd BLIRT S.A. ("Spółka", "Emitent") wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, celem przeprowadzenia ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji sytemu depozytowego prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w systemie depozytowym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dokumenty akcji należy składać w biurze Emitenta w Gdańsku (80-822), przy ul. Kładki 24, pok. 83, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00, najpóźniej do dnia 21 grudnia 2020 r. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Inne komunikaty

bEhgQFKL