Trwa ładowanie...

Notowania

CLC Zawarcie przez spółkę Columbus&Farmy umowy na realizację co najmniej 25 projektów o mocy 1 MWp każdy

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus) informuje, iż spółka współzależna od Columbus, tj. Columbus & Farmy sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w której Columbus posiada 50% udziałów (dalej: C&F) w dniu 9 października 2020 r. zawarła z VISECO sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej: VISECO) umowę ramową o świadczenie usług (dalej: Umowa), polegających na przygotowaniu oraz realizacji co najmniej 25 projektów farm fotowoltaicznych (dalej określane pojedynczo lub łącznie odpowiednio: Projekt lub Projekty) o określonych parametrach technicznych wskazanych przez C&F.
Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy i rozliczenia Stron, w ramach której VISECO zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności w wykonywaniu usług deweloperskich w celu przygotowania i zakończenia projektu co najmniej 25 farm fotowoltaicznych o mocy 1 MWp każda, wymienionych w Umowie (dalej: Farmy Fotowoltaiczne). Na podstawie Umowy, C&F zleca VISECO przygotowanie Projektów Farm Fotowoltaicznych do stanu zakończenia projektu (dalej: Zakończenie Projektu), polegającego na uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę dla każdej Farmy Fotowoltaicznej na nieruchomości, w tym w szczególności uzyskanie i podpisanie w imieniu C&F wszelkich wymaganych dokumentów, w tym umów, pozwoleń, zgód, zezwoleń dla każdego Projektu, a w szczególności uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a także uzyskanie wszelkich wymaganych przez prawo zgód i pozwoleń zakończonych wydanym przez odpowiedni organ publiczny decyzji o pozwoleniu na budowę Farmy Fotowoltaicznej na nieruchomościach w oparciu między innymi o ostateczne i prawomocne decyzje administracyjne, a także uzyskanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji. Dla każdego Projektu C&F utworzy spółki celowe (w ramach których realizowane będą Projekty), w ilości według własnego uznania i upoważni VISECO do wszystkich czynności niezbędnych do realizacji tych Projektów. VISECO zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w terminie do 30.07.2022 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia terminu, VISECO zapłaci C&F karę umowną określoną w Umowie. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, VISECO przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe netto w łącznej wysokości stanowiącej iloczyn ilości zrealizowanych Projektów i kwoty 80.000,00, płatne zgodnie z harmonogramem płatności określonym w Umowie opierającym się na zakończeniu poszczególnych etapów realizacji Projektów. Ponadto Strony ustaliły, iż VISECO pokryje we własnym zakresie wszelkie koszty zabezpieczenia praw i prawidłowego Zakończenia Projektów, z zastrzeżeniem że C&F we własnym zakresie pokryje koszty (i) uiszczenia zaliczki w kwocie do 30.000,00 zł do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego w celu uzyskania warunków przyłączeniowych dla Projektów, (ii) koszty wykonania screeningu środowiskowego lub (iii) raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w kwocie do 20.000,00 zł, (iv) koszty projektu budowlanego w kwocie do 10.000,00 zł, (v) koszty Projektu przyłączenia do sieci w kwocie do 5.000,00 zł, (vi) kaucji za przystąpienie do aukcji w kwocie do 60.000,00 zł, jeżeli znajduje to zastosowanie. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie Strony do dnia 15.12.2022 roku. W przypadku, gdyby realizacja Projektu była opóźniona tak dalece, że dotrzymanie terminu końcowego Zakończenia Projektu (30.07.2022r.) byłoby niemożliwe, VISECO na uprzednie wezwanie C&F przedstawi w terminie 7 dni od daty doręczenia mu pisma C&F, wiarygodny plan naprawczy, którego skutkiem byłoby Zakończenie Projektu w terminie końcowym. W przypadku braku przedstawienia przez VISECO planu naprawczego w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, C&F jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W razie rozwiązania Umowy przed Zakończeniem Projektu: 1) C&F przeniesie na VISECO wszelkie prawa (umowy dzierżawy, decyzje administracyjne, prawa do dokumentacji itp.) do Projektu niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy, 2) VISECO zwróci C&F wszelkie kwoty zapłacone przez C&F na rozwój Projektu w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-11-26
CLC Podjęcie przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. uchwały w sprawie emisji obligacji o wartości do 75 mln zł
59,50
0,00
2020-11-26
CLC Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej New Energy Investments Sp. z o.o. oraz opłacenie go przez Columbus Energy w formie aportu 24 spółek realizując przedsięwzięcia farm fotowoltaicznych
60,40
0,00
2020-11-24
CLC Wejście w życie umów nabycia 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp
61,60
0,00
2020-11-24
CLC Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej
61,60
0,00
2020-11-21
CLC Nabycie 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp
60,50
+7,27
2020-11-20
CLC Zawarcie przez spółkę Columbus&Farmy umowy na realizację co najmniej 4 projektów o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każdy
55,50
+4,32
2020-11-20
CLC Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
55,50
+3,06
2020-11-13
CLC Zawarcie umowy faktoringowej z limitem w kwocie 10 mln zł oraz umowy usług w ramach multilinii do kwoty 35 mln zł
62,00
-3,55
2020-11-04
CLC Zakup pozostałych niezakupionych wcześniej 50% udziałów w spółkach Ecowolt 1 sp. z o.o., Ecowolt 2 sp. z o.o., Ecowolt 9 sp. z o.o., Ecowolt 18 sp. z o.o. i Greenprojekt 16 sp. z o.o.
52,50
0,00
2020-11-03
CLC Zawarcie umów na wykonawstwo farm fotowoltaicznych ze spółkami zależnymi o łącznej mocy 17,956 MW, za łączną kwotę 50 274 000,00 zł
50,40
0,00