Trwa ładowanie...
bECxColN
Notowania
BORUTA: strona spółki
14.10.2020, 17:42

BRU Zarekomendowanie przez PARP do dofinansowania projektu InventionBio Sp. z o.o. w wysokości 16,5 mln.

Zarząd Spółki Boruta - Zachem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 14 października 2020 r. powziął informację, iż wniosek InventionBio Sp. z o.o. (dalej: INB, Spółka, której pakiet kontrolny jest w trakcie przejęcia przez Emitenta - o czym informowano w raporcie ESPI nr 08/2020 z 28 sierpnia 2020r.) o dofinansowanie projektu: "Opracowanie innowacyjnej nanoemulsji do transportu substancji aktywnych kosmetyków”, przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, nr naboru POIR.03.02.01-IP.03-00-001/20, został zarekomendowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej: „PARP”) do dofinansowania. Całkowity koszt projektu ostał określony na ok. 30,0 mln zł netto, a rekomendowana wysokość dofinansowania wynosi 16,5 mln zł.
Planowany projekt dotyczy wdrożenia i budowy linii technologicznej w skali przemysłowej do produkcji innowacyjnej nanoemulsji do transportu substancji aktywnych w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym. Produkt ten stanowi efekt prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez INB, polską firmę biotechnologiczną posiadającą wysoki potencjał kadrowy oraz techniczny do realizacji zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożenia innowacyjnych produktów na rynek kosmetyczny i farmaceutyczny. Głównym celem Projektu jest odpowiedzenie na wyzwania rynkowe i zaproponowanie bionośników, które w skuteczny i efektywny sposób pozwolą enkapsułować substancje hydrofobowe. Planowany do wdrożenia produkt to nanoemulsja do transportu substancji aktywnych (w szczególności kosmetyków, ale również farmaceutyków). Znajdzie ona zastosowanie przede wszystkim do transportu substancji aktywnych o profilu hydrofobowym, w przypadku których obecne systemy nośnikowe (liposomy) nie stanowią efektywnego sposobu uzyskania oczekiwanych rezultatów w aplikacjach. Innowacyjna nanoemulsja stanowi efekt prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych przez INB. Jednym z celów zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych było uzyskanie technologii wytwarzania opracowanej nanoemulsji, która będzie możliwa do skalowania, a jej koszty nie ograniczy potencjalnego rynku odbiorców jedynie do specjalistycznych i drogich produktów kierowanych do stosunkowo wąskiego grona odbiorców. Rozwiązanie INB wpłynie na branżę poprzez demonstrację możliwości opracowania, a następnie wdrożenia wysoko specjalistycznego produktu, który ze względu na efektywny proces jego wytwarzania będzie mógł zostać zaoferowany szerokiemu gronu odbiorców, a przy tym będzie stanowił bardzo ważny element formulacji, w których zostaną one wykorzystane. Nanotechnologia nazywana jest „technologią jutra”, „technologią przyszłości”. Nanomateriały są obecnie stosowane w kosmetyce jako tzw. nanonośniki w których wewnątrz zamknięte substancje aktywne są przenoszone przez barierę skórną i są w stanie przenikać na duże głębokości skóry. Systemy nośnikowe, jako katalizatory transportu przez naskórkowego, ułatwiają dyfuzję cząsteczek składników aktywnych kosmetyków. Chronią substancje czynne przed działaniem czynników zewnętrznych, oraz umożliwiają wprowadzenie ich w głąb skóry w postaci niezmienionej. Umożliwiają przenoszenie substancji aktywnych w wyższych stężeniach zmniejszając jednocześnie skutki uboczne z tym związane, jak np. podrażnienia. Potencjał użycia nanomateriałów we współczesnej kosmetologii jest ogromny. Dostarczanie ich do głębszych warstw skóry za pomocą nanonośników, powoduje, że można ich użyć w mniejszych stężeniach, niż kiedy są wprowadzane bezpośrednio do masy kosmetycznej, co czyni nanotechnologię bardziej opłacalną i tym samym skuteczną. Spektakularne efekty oraz nowe możliwości zastosowania, jakie niesie ze sobą nanotechnologia sprawiły, że producenci kosmetyków zaczęli bardzo chętnie wprowadzać coraz to większe ilości nanomateriałów do swoich formulacji. Wielu wskazuje, iż preparaty kosmetyczne powstające z wykorzystaniem nanotechnologii są produktami przyszłości, a produkty takie posiadają poprawione parametry jakościowe oraz bezpieczeństwa, a tym samym istotnie wpływają na najważniejsze cechy determinujące ocenie kosmetyku. Projekt odpowiada na potrzebę zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań z obszaru nanotechnologii, poprzez zaoferowanie na rynek produktu, który posiada znacząco poprawione parametry i funkcjonalności w stosunku do obecnie stosowanych bionośników. Dynamiczny rozwój nanotechnologii powoduje, iż aby dotrzymać tempa liderom innowacji INB planuje wdrożyć produkt stanowiący efekt prac badawczo-rozwojowych, który odpowie na najważniejsze bariery związane z szerokim rozpowszechnieniem nanoemulsji w kosmetykach. Jednocześnie INB stanie się polskim liderem w obszarze nanoemulsji dedykowanych do stosowania w kosmetykach (w tym przede wszystkim kosmetykach naturalnych). Produkt planowany do wdrożenia w sposób bezpośredni odpowiada na tak zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe. Nanoemulsja INB charakteryzować będzie szereg cech i funkcjonalności, które dotychczas nie zostały połączone w jednym produkcie. Nowość planowanego produktu jest związana z rozwiązaniem szczególnie trudnych wyzwań, typowych dla biotechnologii. Zwiększając wartość oczekiwanego, ważnego parametru produktu jednocześnie pogorszeniu ulegają inne właściwości, istotne z punktu widzenia odbiorcy. Zastosowanie unikatowych komponentów (np. biosurfaktanty) otrzymanych z biorafinerii INB pozwoli na pokonanie tych ograniczeń i umożliwi opracowanie nowych systemów dostarczania. Znacznie większa przestrzeń hydrofobowa pozwala na enkapsulację większej ilości substancji aktywnej. Wytworzony nośniki jest unikalny zarówno w skali rynku polskiego, jak również europejskiego. Planowane oddanie do użytkowania linii technologicznej w skali przemysłowej planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2021r. Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie. O zawarciu umowy o dofinansowanie Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Emitent zdecydował się na publikację informacji, ze względu na możliwy istotny wpływ realizacji projektu na zwiększenie skonsolidowanych przychodów przychody Emitenta.

Inne komunikaty

bECxComv