Trwa ładowanie...
bDSfbNyt

Notowania

APE Otrzymanie zamówienia na dostawę urządzeń zasilania - dywersyfikacja branżowej struktury przychodów Spółki

Zarząd APS Energia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 15 października 2020 r. APS Energia S.A. została wybrana przez spółkę Energomontaż - Poznań S.A. i otrzymała zamówienie na dostawę i udział w uruchomieniu urządzeń zasilania obiektów kompleksu serwisowo-magazynowego wraz z obiektem administracyjnym i infrastrukturą wojskową (Umowa). Zdarzenie wpisuje się w strategię dywersyfikacji branżowej struktury przychodów Spółki.
Łączna wartość Umowy wynosi 1,6 mln euro netto (tj. ok. 7,3 mln zł według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień dokonania wyboru). Dostawy urządzeń będą realizowane etapowo, w okresie od kwietnia do lipca 2021 roku. Spółka udzieli gwarancji jakości na towary będące przedmiotem dostawy na okres 24 miesięcy od daty odbioru inwestycji, ale nie później niż od dnia 31 stycznia 2022 r. Umowa umożliwia nabywcy m.in. nałożenie kar umownych w wysokości do 0,5% wartości Umowy za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz do 15% za odstąpienie przez Spółkę od realizacji Umowy z przyczyn leżących po jej stronie. Zabezpieczeniem roszczeń związanych z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy będzie gwarancja bankowa bądź ubezpieczeniowa lub kaucja gotówkowa na kwotę stanowiącą 10% wartości netto umowy.

Inne komunikaty

bDSfbNzb