Trwa ładowanie...

Notowania

BLOOBER: strona spółki
16.10.2020, 18:30

BLO Wprowadzenie na wniosek akcjonariusza zmian do porządku obrad oraz zmiana adresu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 16/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 listopada 2020 r., niniejszym informuje, że zmienił się adres miejsca, w którym odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 5 listopada 2020 r. odbędzie się w hotelu Vienna House Andel's Cracow, ul. Pawia 3, 31-154 Kraków. Przedmiotowa zmiana adresu jest spowodowana koniecznością zapewnienia większego bezpieczeństwa i odpowiednich warunków sanitarnych uczestnikom Walnego Zgromadzenia w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że termin oraz godzina Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nie uległy zmianie. Mając powyższe na uwadze, w załączeniu znajduje się zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 5 listopada 2020 r. Ponadto, Zarząd informuje, że w dniu 15 października 2020 roku wpłynęło do Spółki od Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami Emitenta posiadające łącznie co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 5 listopada 2020 roku (dalej „Wniosek’) następującej sprawy: podjęcia uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej wraz ze zgłoszeniem Spółce projektu tej uchwały. W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowy punkt i ogłasza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie następujących uchwał: a) w sprawie podziału (splitu) akcji Bloober Team S.A. oraz zmiany Statutu Spółki; b) W sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki; c) W sprawie zmiany uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Bloober Team Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych; d) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; e) w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia; 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad najbliższego WZA wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwały stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty