Trwa ładowanie...
bDJzMtpN

Notowania

OPTEAM: strona spółki
26.10.2020, 11:19

OPM Informacja o otrzymaniu uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.

Zarząd Spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie informuje, że otrzymał w dniu 26.10.2020 r. uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z datą podjęcia w dniu 23.10.2020 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E, F oraz G spółki OPTEAM S.A.
Zarząd Giełdy stwierdził w Uchwale, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki OPTEAM S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 240.300 (dwieście czterdzieści tysięcy trzysta) akcji serii E, 293.700 (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji serii F, 37.500 (trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji serii G. Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 28 października 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje serii E, F i G spółki OPTEAM S.A., pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 października 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLOPTEM00012”. Podstawa prawna: § 17 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDJzMtqv