Trwa ładowanie...
bDIPLxEB

Notowania

OPTEAM: strona spółki
28.10.2020, 12:54

OPM Informacja o wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Zarząd spółki OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie („Emitent”) informuje, że w dniu 28.10.2020 r. października 2020 r. nastąpiło zapisanie ogółem 571500 akcji zwykłych serii E,F,G (łącznie „Akcje”), na rachunkach papierów wartościowych, co zgodnie z art. 451 § 2 stanowi wydanie dokumentu akcji. Akcje emitowane były w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta na podstawie uchwały nr 05/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2017 w sprawie utworzenia i wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z powyższym zmiany Statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2019 w sprawie zmiany programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz związanej z powyższym zmianie statutu.
Na skutek wydania dokumentów akcji kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony w granicach warunkowego podwyższenia kapitału o kwotę 57 150,00 zł, tj. do kwoty 787 150,00 zł i dzieli się na 7 871 500 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 7 871 500. Podstawa prawna: § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDIPLxFj