Trwa ładowanie...
bEgJRFNh

Notowania

AUTOSPA: strona spółki
28.10.2020, 21:00

ASP Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Fince Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Sycowska 44,51-319), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379074 (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 4021 oraz art. 399 ust. 1 Kodeksu Spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A na dzień 25 listopada r., na godzinę 13.00, które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Sycowskiej 44.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019. 10.Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019. 11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szczegółowe informacje o WZ dostępne są w załącznikach.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgJRFNP