Trwa ładowanie...
bDAsiSut

Notowania

PHN: strona spółki
29.10.2020, 17:33

PHN Zbycie udziałów w spółce zależnej realizującej inwestycję logistyczną w Świebodzinie

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Emitent") informuje, że w dniu 29 października 2020 r. spółka zależna Emitenta tj. PHN 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN 3”) zawarła umowę sprzedaży udziałów z HE Dutch II B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej „Kupujący”), na podstawie której sprzedała 100 udziałów w kapitale zakładowym PHN SPV 21 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: al. Jana Pawła II 12/V/9, 00-124 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000538587 (dalej „PHN SPV 21”), o nominalnej wartości 50 PLN każdy, o całkowitej wartości nominalnej 5.000 PLN, stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki („Udziały”).
Dotychczas spółka PHN 3 posiadała 50% udziałów w spółce PHN SPV 21. Po dokonaniu przedmiotowej transakcji spółka PHN 3 nie posiada udziałów w spółce PHN SPV 21. Łączna cena sprzedaży wynosi ok. 720 tys. EUR, co na dzień 29 października 2020 r. według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego stanowi równowartość kwoty ok. 3,33 mln PLN. Pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi a osobami zarządzającymi i nadzorującymi Kupującego nie istnieją żadne powiązania. Do dnia zawarcia umowy sprzedaży udziałów spółka PHN 3 oraz Kupujący prowadzili poprzez spółkę PHN SPV 21 wspólną inwestycję logistyczną w Świebodzinie na podstawie umowy joint venture. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bDAsiSvb