Trwa ładowanie...
bDHIyWUR

Notowania

KETY: strona spółki
5.11.2020, 15:39

KTY Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 5 listopada 2020 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki tj. Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander (dalej: Akcjonariusz) zawiadomienie zawierające informację, iż w wyniku transakcji sprzedaży akcji Emitenta zawartych przez Akcjonariusza w dniu 28 października 2020 r., zmniejszył się jego udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 15% ogólnej liczby głosów.
Przed dokonaniem rozliczenia ww. transakcji, na dzień 29 października 2020 r. Akcjonariusz posiadał 1.468.072 sztuk akcji Spółki, stanowiących 15,255% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.468.072 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 15,255% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu rozliczenia wyżej wymienionych transakcji, na dzień 30 października 2020 r. Akcjonariusz posiadał 1.330.385 sztuk akcji Spółki, stanowiących 13,824% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 1.330.385 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 13,824% ogólnej liczby głosów. Pełna treść zawiadomienia Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty

bDHIyWVz