Trwa ładowanie...
bDzkFMZh

Notowania

PEKABEX: strona spółki
5.11.2020, 17:48

PBX Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex BET S.A. („Spółka”) zawarła z Bart sp. z o.o. z siedzibą w Sulnowie („Inwestor”) umowę („Umowa”), której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot Umowy: Rozbudowa zakładu produkcyjnego BART sp. z o.o. poprzez budowę hali magazynowej (etap I inwestycji) Wartość Umowy: 2% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach) Termin rozpoczęcia robót: 12.11.2020 r. Termin zakończenia robót: 10.05.2021 r. Okres gwarancji: Umowa przewiduje zróżnicowany okres gwarancji ze względu na zakres robót przy czym najdłuższy okres wynosi 10 lat Okres rękojmi: 5 lat Zabezpieczenie dobrego wykonania: 10% wartości Umowy netto Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości Umowy netto Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 10% wartości Umowy netto Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: nie dotyczy Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż Spółka zawarła także dzisiaj z Inwestorem umowę przedwstępną na podstawie której Spółka oraz Inwestor zobowiązali się zawrzeć umowę o generalne wykonawstwo dotyczącą rozbudowy zakładu produkcyjnego BART sp. z o.o. poprzez budowę hali produkcyjnej (etap II inwestycji) („Umowa przyrzeczona”). Strony przewidziały wartość Umowy przyrzeczonej w wysokości 4% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach). Umowa przyrzeczona zostanie zawarta najpóźniej do dnia 15.02.2021 roku. W przypadku braku zawarcia Umowy przyrzeczonej z przyczyn leżących po stronie Spółki, Spółka zobowiązała się do zapłaty na rzecz Inwestora kary umownej w wysokości 10% wartości Umowy przyrzeczonej netto. Powód uznania Informacji za istotną: łączna wartość Umowy oraz Umowy przyrzeczonej przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Inne komunikaty

bDzkFMZP