Trwa ładowanie...
bEgQecNx

Notowania

BIOGENED: strona spółki
16.11.2020, 14:49

BGD Terminowa wypłata dywidendy

Zarząd Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 16.11.2020 r. dokonał wypłaty Akcjonariuszom dywidendy na podstawie uchwały nr 21 z dnia 16.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Biogened S.A. Łączna kwota dywidendy wyniosła 491.263,80 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 80/100 groszy), zaś wartość dywidendy na jedną akcję 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy). Łączna liczba akcji uprawniających do otrzymania dywidendy stanowiła 2.456.319 sztuk. Wypłaty dywidendy dla posiadaczy akcji zdematerializowanych dokonano za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zaś dla posiadaczy akcji niezdematerializowanych – bezpośrednio z rachunku bankowego Emitenta.

Inne komunikaty

bEgQecOf