Trwa ładowanie...
bDKglnkl

Notowania

FERRUM: strona spółki
18.11.2020, 13:19

FER Informacja nt. obrotów realizowanych pomiędzy FERRUM S.A. a LOGSTOR

Zarząd FERRUM S.A. [„Emitent”] informuje, iż w związku z przyjęciem do realizacji w dniu 18 listopada 2020 r. kolejnego pakietu zamówień o szacunkowej wartości ok. 228 tys. EUR netto na dostawy przez Emitenta rur stalowych czarnych na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej LOGSTOR [„LOGSTOR”], szacunkowa wartość zamówień od dnia, w którym Emitent przekazał poprzedni raport bieżący nr 19/2019 dotyczący obrotów realizowanych pomiędzy Emitentem a LOGSTOR wyniosła równowartość ok. 49 mln zł netto.
Największym zamówieniem z tego okresu jest zamówienie na dostawy rur stalowych czarnych na rzecz Logstor Finland [„Odbiorca”], potwierdzone do realizacji dnia 5 listopada 2020 r. o równowartości ok. 1,4 mln zł netto z terminem realizacji do kwietnia 2021 r. W przypadku niewywiązania się przez Emitenta ze zobowiązań wynikających z realizacji ww. zlecenia, w tym za opóźnienia w dostawach lub dostawy wadliwych produktów, Odbiorcy przysługuje kara umowna w wysokości 1,0 % wartości dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości danej dostawy. W przypadku naruszenia postanowień realizacji zamówienia ze strony Emitenta, Odbiorca będzie uprawniony do anulowania zamówienia, jak również w przypadku gdy pomimo wezwania ze strony Odbiorcy takie zamówienie nie będzie zrealizowane w ustalonym terminie, Odbiorca będzie uprawniony do anulowania wszystkich potwierdzonych, ale jeszcze nie zrealizowanych zamówień. Pozostałe warunki zamówień nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu transakcji.

Inne komunikaty

bDKglnkT