Trwa ładowanie...
bDJMIxBx

Notowania

FERRUM: strona spółki
18.11.2020, 22:48

FER Aneks do umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 oraz raportów poprzednich dotyczących umowy kredytu odnawialnego udzielonego przez PKO BP S.A. ["Bank"], Zarząd FERRUM S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje, że w dniu 18 listopada 2020 r. Spółka zawarła z Bankiem kolejny aneks do ww. umowy kredytu ["Aneks"].
Aneks przewiduje przede wszystkim wydłużenie o okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu tj. do drugiej połowy listopada 2022 r., terminu spłaty kredytu w kwocie 40 mln zł udzielonego Spółce w ramach Transzy A, z zastrzeżeniem obniżenia ww. kwoty finansowania w dniu 30 września 2021 r. do wysokości 37 mln zł oraz w dniu 30 czerwca 2022 r. do wysokości 34 mln zł. Ponadto na mocy Aneksu uzgodniono, że dodatkowe zabezpieczenie finansowania w ramach ww. kredytu stanowić będzie: gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego [„BGK”] udzielana w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowej do wysokości stanowiącej 80% kwoty kredytu na okres 27 miesięcy [zabezpieczenie gwarancji stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę na rzecz BGK] oraz hipoteki łączne na wybranych nieruchomościach Emitenta ustanowione na rzecz Banku, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (zastępujące ustanowione pierwotnie zastawy rejestrowe na zapasach), pełnomocnictwo oraz zastaw rejestrowy i finansowy na dwóch nowych rachunkach utworzonych w Banku. Jednocześnie na mocy Aneksu strony zaktualizowały zabezpieczenia ustanowione w związku z umową kredytu, w szczególności oświadczenie o poddaniu się egzekucji, umowę cesji praw tj. m.in. cesji należności z kontraktów oraz umowę zastawów rejestrowych i finansowych na wszystkich rachunkach bankowych. Pozostałe zabezpieczenia ustanowione w związku z umową kredytu nadal są skuteczne i wiążące. Dodatkowo na mocy Aneksu strony uzgodniły, że do końca listopada 2020 roku Emitent dostarczy do Banku m. in. umowy zmieniające umowy pożyczek udzielonych Spółce przez Watchet Sp. z o.o. oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, o których Emitent informował m.in. raportami bieżącymi odpowiednio nr 38/2020 oraz 47/2020, w ten sposób, że termin spłaty tych pożyczek przypadał będzie nie wcześniej niż po ostatecznej dacie spłaty ww. kredytu udzielonego przez Bank. Wejście w życie Aneksu zostało przy tym uwarunkowane od spełniania innych czynności formalno-prawnych typowych dla tego umów takich jak m.in. dostarczenie ustalonej dokumentacji w tym w zakresie, czy ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń. W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy kredytu odnawialnego udzielonego przez Bank.

Inne komunikaty

bDJMIxCf