Trwa ładowanie...
bEiQQNit

Notowania

ALUMAST: strona spółki
19.11.2020, 12:47

ALU Zawarcie umowy sprzedaży istotnego pakietu akcji mogącego spowodować zmianę sposobu sprawowania kontroli nad Spółką

Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka"), informuje, że w dniu 19.11.2020 r. została zawarta umowa sprzedaży akcji pomiędzy akcjonariuszem – Panem Arkadiuszem Królem ("Sprzedawca") oraz akcjonariuszem Panem Zbigniewem Szkopkiem ("Kupujący").
Na mocy umowy Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji Spółki za łączną cenę 3.964.000,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) dalej: ("Cena Sprzedaży") płatną w czterech ratach, ostania rata płatna w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Przeniesienie akcji Sprzedawcy na Kupującego na podstawie umowy nastąpi w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy. Do dnia zapłaty całości Ceny Sprzedaży, Kupujący oraz Comhop Sp. z o.o. zobowiązują się wobec Sprzedawcy do zapewnienia pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki przez jedną osobę wskazaną im przez Sprzedawcę.

Inne komunikaty

bEiQQNjb