Trwa ładowanie...
bEgXHiyJ

Notowania

AIN Zmniejszenie udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Marka Sobieskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmniejszeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów.
Poniżej Zarząd przekazuje pełną treść zawiadomienia: „Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez zmniejszenie posiadania poniżej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: "Spółka"). 1. Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została zbyciem, w dniu 16 listopada 2020 r., 34 akcji Spółki, w drodze transakcji zawartej w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed transakcją posiadałem 800.008 akcji stanowiących 10,0001% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 800.008 głosów, co stanowiło 10,0001% ogólnej liczby głosów. 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Aktualnie posiadam 799.974 akcji stanowiących 9,9997% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 799.974 głosów, co stanowi 9,9997% ogólnej liczby głosów. 4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: Nie dotyczy. 5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej: Nie dotyczy – umowy nie zostały zawarte. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Nie dotyczy. 7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy. 8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 799.974 głosów, co stanowi 9,9997% ogólnej liczby głosów.”

Inne komunikaty

bEgXHizr