Trwa ładowanie...
bDAaABhh

Notowania

INC: strona spółki
20.11.2020, 9:37

INC QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego


Zarząd Spółki informuje, że przekazuje do wiadomości korektę raportu okresowego za IIIQ2020 r. Korekta wynika z popełnionej omyłki pisarskiej w pozycji „Przychody ze sprzedaży ogółem” za „rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30”, na stronie 1, gdzie wskazano 13 071 tys. zł i 2 973 tys. EUR, a winno być  15 353 tys. zł i 3 456 tys. EUR.  Korekta nie ma wpływu na pozostałe pozycje raportu kwartalnego. 
Skorygowany raport kwartalny zostaje przekazany odrębnym raportem. 

Podstawa prawna: par. 15 ust. 4 rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 

Załączniki

Inne komunikaty

bDAaABhP