Trwa ładowanie...
bDHVsTph

Notowania

PAMAPOL: strona spółki
25.11.2020, 14:48

PMP Zawarcie przez Emitenta i spółki zależne umów kredytu obrotowego

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 listopada 2020 r. pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. (WZPOW) jako Kredytobiorcami i Mitmar Sp. z o.o. (jako przystępującym do długu) a Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) doszło do podpisania dwóch odrębnych umów kredytu obrotowego nieodnawialnego (Kredyty) z przeznaczeniem na finansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, wynikającego w szczególności z tytułu realizacji przez Kredytobiorców kontraktów, które zostaną zawarte z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR).
Na podstawie zawartych Umów Bank udziela kredytu w kwocie 7,5 mln zł dla Emitenta i 4,5 mln zł dla WZPOW. Ostateczna data spłaty Kredytów wyznaczona została na dzień 30 sierpnia 2021 r. z zastrzeżeniem, że jeśli obowiązująca umowa kredytu konsorcjalnego z dnia 21 września 2017 r. z późniejszymi zmianami zawarta pomiędzy Emitentem, WZPOW i Mitmar Sp. z o.o. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. będzie odnawiana przed tym terminem to wraz zawarciem nowej umowy kredytowej zastępującej tą umowę lub jej aneksowaniem Kredytobiorcy będą zobowiązani do całkowitej spłaty Kredytów (o zawarciu umowy kredytu konsorcjalnego Emitent informował w treści raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 21 września 2017 r., a ostatni raport bieżący ws. aneksów do tej umowy opublikowano pod nr 23/2020 w dniu 22 października 2020 r.). Kredyty zostały udzielone w o oparciu o stopę bazową 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie spłaty Kredytów stanowi w szczególności gwarancja spłaty udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorców , zastaw rejestrowy na zapasach WZPOW oraz złożenie przez Kredytobiorców i Mitmar Sp. z o.o. odrębnych oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 kpc. Pozostałe warunki Kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Inne komunikaty

bDHVsTpP